top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıAP Akademi

AP Sınavlarında Ne Tür Sorular Sorulmaktadır?

Güncelleme tarihi: 8 May 2022


AP Sınavlarında Çıkan Soru Türleri

Advanced Placement (AP) programı kapsamındaki çoğu dersin notu sadece, her yıl Mayıs ayında yapılan yılsonu sınavına (end-of-course exam) göre belirlenmektedir. Diğer derslerin notunu ise kısmen veya tamamen yıl içerisinde yapılan ödev ve çalışmalar oluşturmaktadır.


AP sınavları genellikle çoktan seçmeli (multiple choice) sorular ve açık uçlu (free response) sorular içeren iki farklı bölümden oluşmakta ve derslere göre değişmekle birlikte bu bölümlerin her birinin ağırlığı %50 civarında olmaktadır.


Çoktan seçmeli soruların tamamına yakını tek doğru şıkkı olan sorular olmakla birlikte iki doğru şıkkın da işaretlenmesinin istendiği birden fazla doğru cevabı olan çoktan seçmeli sorular da bulunmaktadır. Açık uçlu sorular ise derslerin niteliğine bağlı olarak oldukça değişkenlik (kısa cevaplı, uzun cevaplı, deney tabanlı vb. sorular) gösterebilmektedir.

AP sınavlarında sorulan soru türleri genellikle belirli bir alan içerisinde aynı ya da benzerdir. Ancak, farklı alanlardaki derslerin soru tipleri önemli oranda farklı olabilmektedir.


AP Calculus AB/BC (AP Matematik AB/BC)


AP Calculus BC dersi hem konular olarak hem de sınav içeriği olarak AP Calculus AB’yi kapsamaktadır. AP Calculus AB dersi üniversitelerde ilk dönem verilen ileri matematik (Calculus) derslerine karşılık gelirken AP Calculus BC dersi üniversitelerde birinci ve ikinci dönem verilen ileri matematik (Calculus) derslerine karşılık gelmektedir.


Her iki dersin sınavında da sorulan soru türleri, bölümlerin/kısımların ağırlıkları ve verilen süre aynıdır.


Sınavlar eşit ağırlığı (%50) olan iki bölümden, her bölüm de iki kısımdan oluşmaktadır ve toplamda 3 saat 15 dakika sürmektedir.


Birinci bölümün ilk kısmında (Section I - Part A) 30 adet çoktan seçmeli soru sorulmakta ve 60 dakika süre verilmektedir. Bu kısımda grafik hesap makinesi kullanılmasına izin verilmemektedir. Bu kısmın sınav içerisindeki ağırlığı %33.3’tür.


Birinci bölümün ikinci kısmında (Section I - Part B) 15 adet çoktan seçmeli soru sorulmakta ve 45 dakika süre verilmektedir. Bu kısımda grafik hesap makinesi kullanılması gereklidir. Bu kısmın sınav içerisindeki ağırlığı %16.7’dir.


İkinci bölümün ilk kısmında (Section II - Part A) 2 adet açık uçlu soru sorulmakta ve 30 dakika süre verilmektedir. Bu kısımda grafik hesap makinesi kullanılması gereklidir. Bu kısmın sınav içerisindeki ağırlığı %16.7’dir.


İkinci bölümün ikinci kısmında (Section II - Part B) 4 adet açık uçlu soru sorulmakta ve 60 dakika süre verilmektedir. Bu kısımda grafik hesap makinesi kullanılmasına izin verilmemektedir. Bu kısmın sınav içerisindeki ağırlığı %33.3’dir.


Her iki sınavda sorulan 6 açık uçlu sorudan 3 tanesi ortaktır. Her bir ders için açık uçlu soruların en az iki tanesi gerçek hayattaki bir olay veya senaryo ile ilgili olmaktadır.


Toplamda AP Calculus BC sınavındaki soruların yaklaşık %60’ı AP Calculus AB konularından çıkmaktadır.


AP Statistics (AP İstatistik)


AP Statistics sınavı, ağırlığı (%50) ve süreleri eşit (90 dakika) iki bölümden oluşmaktadır.


Birinci bölümde 40 adet çoktan seçmeli soru sorulmaktadır.


İkinci bölüm ise iki kısımdan oluşmaktadır. İlk kısımda (Section II - Part A) 5 adet açık uçlu soru sorulmaktadır. Bu kısmın süresi 65 dakika, sınav içerisindeki ağrılığı %37,5’dir. İkinci kısımda (Section II - Part B) ise gerçek hayata uygun bir senaryo verilerek istatistiksel olarak incelenmesi (investigative task) istenmektedir. Bu kısım 25 dakika sürmekte ve sınav notunun %12,5’unu oluşturmaktadır.


AP Statistics sınavı için istatistiksel hesaplamalar yapabilen grafik hesap makinesi gereklidir.


Sınavda öğrencilere gerekli formüller ve tablolar (formulas and tables) verilmektedir.


AP Computer Science Principles (AP Bilgisayar Bilimi İlkeleri)


AP Computer Science Principles sınavı ders notunun %70’ini oluşturmaktadır. Ders notunun %30’unu ise yıl içinde yapılan ve AP sınavlarını yapıldığı dönemde teslim edilen bir performans ödevi (performance task) oluşturmaktadır.


AP Computer Science Principles sınavında 70 adet çoktan seçmeli soru sorulmakta ve 120 dakika süre verilmektedir. Soruların 57 tanesi tek doğru cevaplı test sorusudur. Ayrıca, bilgisayar alanındaki bir yenilikle ilgili verilen ortak bir metne bağlı olarak sorulan 5 tane daha tek doğru cevaplı soru bulunmaktadır. Kalan 8 soruda ise iki doğru cevap bulunmaktadır ve puan alabilmek için iki doğru şıkkın da işaretlenmesi gerekmektedir.


AP Computer Science Principles sınavı açık uçlu soru sorulmayan tek AP sınavıdır.


AP Computer Science Principles dersinde herhangi bir programlama dili zorunlu olmadığından, sınavda program yapıları için belirlenen ortak bir gösterim kullanılmaktadır. Hem blok tabanlı programlama hem de metin tabanlı programlama için belirlenen gösterimlerin yer aldığı Sınav Başvuru Kâğıdı (Exam Reference Sheet) sınavda öğrencilere verilmektedir.


AP Computer Science A (AP Bilgisayar Bilimi A)


AP Computer Science A sınavı ağırlığı (%50) ve süreleri eşit (90 dakika) iki bölümden oluşmaktadır.


Birinci bölümde 40 adet çoktan seçmeli soru sorulmaktadır. Bu soruların çoğu birbirinden bağımsız sorulardır ancak 1-2 tane birbiriyle ilişkili, ikili veya üçlü soru grupları da bulunmaktadır.


İkinci bölümde ise kod yazılmasını gerektiren 4 adet açık uçlu soru sorulmaktadır. Bu soruların her biri eşit (%12,5) ağırlığa sahiptir.


AP Computer Science A sınavında sorulan sorular Java programlama dilini belirli ölçüde bilmeyi gerektirmektedir. Sınavda Java Hızlı Başvuru (Java Quick Reference) dokümanı öğrencilere verilmektedir.


AP Physics 1/2 (AP Fizik 1/2)


AP Physics 1 ve AP Physics 2 sınavları ağırlığı (%50) ve süreleri eşit (90 dakika) iki bölümden oluşmaktadır ve büyük oranda benzerdir.


Her iki sınavda da ilk bölümde tek cevaplı, çoktan seçmeli 45 tane soru ve 2 doğru şıkkın işaretlenmesi istenen 5 tane çoktan seçmeli soru sorulmaktadır. 2 doğru cevaplı sorular birbirinden bağımsız sorular iken tek doğru cevaplı soruların bazıları birbirleriyle ilişkili olabilmektedir.


AP AP Physics 1 sınavının ikinci bölümünde 2 tane uzun cevaplı, 12 puanlık soru ve 3 tane kısa cevaplı, 7 puanlık soru olmak üzere 5 adet açık uçlu soru sorulmaktadır.


AP AP Physics 2 sınavının ikinci bölümünde ise 2 tane uzun cevaplı, 12 puanlık soru ve 2 tane kısa cevaplı, 10 puanlık soru olmak üzere 4 adet açık uçlu soru sorulmaktadır.


Hem AP Physics 1 hem AP AP Physics 2 sınavında uzun cevaplı açık uçlu sorulardan bir tanesi deney tasarımı ile ilgili olmaktadır.


AP Physics sınavlarının her iki bölümünde de dört işlem yapabilen, bilimsel veya grafik hesap makinesi kullanılmasına izin verilmektedir.


Sınavda öğrencilere gerekli bilgiler (table of information) ve denklemler (equations) verilmektedir.


AP Physics C: Mechanics/E&M (AP Fizik C: Mekanik/E&M)


AP Physics C: Mechanics ve AP Physics C: Electricity and Magnetism sınavları ağırlığı (%50) ve süreleri eşit (45 dakika) iki bölümden oluşmaktadır.


İlk bölümde 35 adet çoktan seçmeli soru sorulmaktadır.


İkinci bölümde ise 15'er puan değerinde 3 tane açık uçlu soru sorulmaktadır. Açık uçlu sorulardan biri deneysel/laboratuvar tabanlı bileşenler içermektedir.


Her iki bölümde de dört işlem yapabilen, bilimsel veya grafik hesap makinesi kullanılmasına izin verilmektedir.


Sınavda öğrencilere gerekli bilgiler (table of information) ve denklemler (equations) verilmektedir.


AP Chemistry (AP Kimya)


AP Chemistry sınavı ağırlığı eşit (%50) iki bölümden oluşmaktadır.


İlk bölümde 60 adet çoktan seçmeli soru sorulmakta ve 90 dakika süre verilmektedir.


İkinci bölümde ise 3 tane uzun cevaplı, 4 tane de kısa cevaplı olmak üzere 7 adet açık uçlu soru sorulmaktadır. Uzun cevaplı sorular 10 puan iken kısa cevaplı sorular 4’er puandır. İkinci bölüm için verilen süre 105 dakikadır. AP Chemistry sınavında açık uçlu sorular için verilen süre çoğu AP sınavından fazladır.


AP Chemistry sınavında laboratuvar tabanlı sorular sorulmaktadır.


Sınavın ilk bölümünde hesap makinesi kullanımına izin verilmezken ikinci bölümde ise bilimsel veya grafik hesap makinesi kullanılması önerilmektedir.


Sınavda öğrencilere periyodik tablo ile gerekli denklemler ve sabitler (equations and constants) verilmektedir.


AP Biology (AP Biyoloji)


AP Biology sınavı ağırlığı (%50) ve süreleri eşit (90 dakika) iki bölümden oluşmaktadır.


İlk bölümde 60 adet çoktan seçmeli soru sorulmaktadır.


İkinci bölümde ise 2 tane uzun cevaplı, 4 tane de kısa cevaplı olmak üzere 6 adet açık uçlu soru sorulmaktadır. Uzun cevaplı soruların her biri 8-10 puan iken kısa cevaplı sorular 4’er puandır.


Uzun cevaplı açık uçlu sorularda deney sonuçlarının yorumlanması ve değerlendirilmesi istenmektedir.


Sınavın her iki bölümünde de dört işlem yapabilen, bilimsel veya grafik hesap makinesi kullanılmasına izin verilmektedir.


Sınavda gerekli denklem ve formüller (equations and formulas) öğrencilere verilmektedir.


AP Environmental Science (AP Çevre Bilimi)


AP Environmental Science sınavında çoktan seçmeli soruların bulunduğu birinci bölümün ağırlığı %60’dır. Bu bölümde 80 adet çoktan seçmeli soru sorulmakta ve 90 dakika süre verilmektedir.


Ağırlığı %40 olan ikinci bölümde ise 70 dakika süre verilmekte ve her biri 10 puan değerinde olan 3 tane açık uçlu soru sorulmaktadır.


AP Macroeconomics/AP Microeconomics (AP Makroekonomi/AP Mikroekonomi)


AP Macroeconomics ve AP Microeconomics sınavları içerdikleri soru türleri, bölümler ile soruların ağırlıkları ve sınav için verilen süreler bakımından aynıdır.


İlk bölümde 60 tane çoktan seçmeli soru sorulmakta ve 70 dakika süre verilmektedir. İlk bölümün sınav içerisindeki ağırlığı %66,65’dir.


3 adet açık uçlu soru sorulan ikinci bölümün ağırlığı ise %33,35’dir.


Bu bölümdeki soruların bir tanesi uzun cevaplı ve 10 puandır. Diğer iki soru ise kısa cevaplı ve 5’er puandır.


AP Akademi Eğitim Danışmanlığı


AP dersleri ve AP sınavları hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için sitemizi inceleyebilir veya bizimle iletişime geçebilirsiniz.

AP Akademi | AP Özel Ders | Advanced Placement

AP Akademi, AP ders içerikleri yanında AP programı hakkında da kapsamlı bilgi ve tecrübe sahibi Boğaziçi ve Bilkent mezunu hocalarıyla online veya yüz yüze AP özel dersi ve eğitim danışmanlığı için doğru adrestir.


1.018 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page