top of page

AP Physics C: Mechanics

Advanced Placement (AP) programı kapsamında üniversitelerdeki başlangıç düzeyi fizik dersleri ile eşdeğer, birbirleriyle ilişkili ancak farklı 4 adet fizik dersi bulunmaktadır:

  • AP Physics 1

  • AP Physics 2

  • AP Physics C: Mechanics

  • AP Physics C: Electricity and Magnetism

Cebir tabanlı (algebra based) olmaları nedeniyle AP Physics 1 ve AP Physics 2 dersleri için temel ortaöğretim matematik bilgisi yeterlidir. Ancak, Physics C dersleri için ileri matematik (calculus) konularının bilinmesi gereklidir.


AP Physics C: Mechanics dersi üniversitelerde verilen bir dönemlik başlangıç seviye ileri matematik tabanlı (calculus based) fizik derslerine eşdeğerdir.


AP Physics C: Mechanics dersi için herhangi bir ön şart dersi yoktur. Ancak, bu dersi alacak/sınavına girecek öğrencilerin AP Calculus derslerinin ilk 6 konusunu bilmeleri gerekmektedir. Bu nedenle Calculus konularını bilmeyen öğrencilerin AP Physics C: Mechanics dersi ile beraber ya da öncesinde AP Calculus BC (veya AP Calculus AB) dersini de alması/sınavına hazırlanması önerilmektedir.


Ayrıca, College Board tarafından AP Physics C: Mechanics dersini almadan önce öğrencilerin fizik biliminin temel ilkelerini kavramalarını ve laboratuvar ortamında deneyimlemelerini sağlayacak bir ders almış olmaları önerilmektedir.


AP Physics C: Mechanics Konuları


AP Physics C: Mechanics ders içerikleri College Board tarafından 7 ünite başlığı altında toplanmıştır. AP Physics C: Mechanics dersinin üniteleri ve bu ünitelerin sınavda sorulan çoktan seçmeli sorular içerisindeki ağırlıkları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.


AP Physics C: Mechanics Üniteleri ve Ünitelerin Çoktan Seçmeli Sorular İçerisindeki Ağırlığı

AP Physics C Mechanics
Ünite
Konu
Ağırlık
1
Kinematik
%14–%20
2
Newton’un Hareket Kanunları
%17–%23
3
İş, Güç, Enerji
%14–%17
4
Doğrusal Momentum ve Parçacıkların Sistemleri
%14–%17
5
Dönme Hareketi
%14–%20
6
Salınım Hareketi
%6–%14
7
Yerçekimi
%6–%14

AP Physics C: Mechanics dersinde,  AP Physics C: Electricity and Magnetism dersinde olduğu gibi, uygulamalı (hands on) laboratuvar çalışmalarının ders kapsamının en az %25’ini oluşturması gerekmektedir. Bu laboratuvar çalışmalarıyla öğrencilerin deney tasarlamayı, soru sormayı, gözlem ve tahmin yapmayı, verileri analiz etmeyi ve bilimsel argüman geliştirmeyi öğrenmeleri hedeflenmektedir.

AP Physics C: Mechanics Sınavı


AP Physics C: Mechanics sınavı 35 adet çoktan seçmeli (Multiple Choice Question) ve 3 adet ucu açık (Free Response Question) soru bulunan 2 bölümden oluşmakta ve sınav için toplam 1,5 saat süre verilmektedir. AP Physics C: Mechanics sınavına ilişkin detaylar aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

AP Physics C: Mechanics Sınavına İlişkin Detaylar

Bölüm
Soru Türü
Soru Sayısı
Soru Puanı
Süre (dk)
Ağırlık
I
Çoktan Seçmeli
35
1
45
50%
II
Açık Uçlu
3
15
45
50%

AP Physics C: Mechanics sınavının her iki bölümünde de hesap makinesi (dört işlem yapabilen, bilimsel veya grafik hesap makinesi) kullanımına izin verilmektedir. AP Fizik sınavlarında öğrencilerin cetvel kullanmaları da mümkündür. Ayrıca, sınavda öğrencilere gerekli bilgiler (table of information) ve denklemler (equations) verilmektedir.


AP Physics C: Mechanics sınavı biçim (format) ve soru tipleri olarak AP Physics C: Electricity and Magnetism sınavı ile aynıdır. AP Physics C sınavları 2007 yılına kadar tek bir sınavın her biri 1,5 saat süren 2 ayrı kısmı (Mechanics ve Electricity and Magnetism) olarak yapılmıştır. Öğrencilerin ortak yapılan sınavın her iki kısmını veya tek bir kısmını yapmaları mümkündü ve her kısım için ayrı not verilmekteydi. AP Physics C: Mechanics ve AP Physics C: Electricity and Magnetism sınavları ayrıldığında ortak sınavdaki soru türleri, sayıları ve sınav süreleri korunmuştur. Bu nedenle AP Physics C sınavları en kısa süren AP sınavlarıdır.


AP Physics C: Mechanics sınavında birden fazla konuyu kapsayan sorular sorulabilmektedir. Ayrıca, sınavda ders içerikleri yanında öğrencilerin deney becerilerini de ölçmek üzere deney tabanlı sorular da sorulmaktadır.


Birinci bölümdeki çoktan seçmeli sorular birbirlerinden bağımsız, 5 şıklı sorulardan oluşmaktadır.


İkinci bölümdeki açık uçlu sorulardan bir tanesi deneysel bileşenler içermektedir.


AP Physics C: Mechanics Notlarının Belirlenmesi


Çoktan seçmeli soruların bulunduğu ilk bölüm bilgisayar aracılığıyla okunmakta ve bu bölümden alınan puan doğru cevap sayısına eşit olmaktadır (yanlış cevapların herhangi bir etkisi olmamaktadır).


Açık uçlu soruların bulunduğu bölümler üniversite hocaları ve tecrübeli AP öğretmenlerinden oluşan AP sınav okuma görevlileri (AP Reader) tarafından okunmakta ve her bir soruya 15 puan üzerinden bir puan verilmektedir. Bu sorularda cevap tam doğru olmasa da kısmi puan alınması mümkündür.


Bölüm puanları belirlendikten sonra bölümlerin ağırlığını eşitlemek için ilk bölümden (çoktan seçmeli) alınan puan 1,2857 (45/35) ile çarpılmakta, ikinci bölüm (açık uçlu) puanı ile toplanmakta ve 90 puan üzerinden toplam sınav puanı elde edilmektedir.


Son olarak toplam sınav puanı 1-5 aralığındaki AP notuna dönüştürülmektedir. Bu dönüşüm için sınavların zorluk derecesine göre yıldan yıla değişebilen (ve genellikle yayınlanmayan) bir dönüşüm tablosu kullanılmaktadır. Bir fikir verebilmesi için 2012 yılında yapılan AP Physics C: Mechanics sınavı için kullanılan dönüşüm tablosu aşağıda verilmiştir.


AP Physics C: Mechanics Not Dönüşüm Tablosu (2012)

Toplam Sınav Puanı
AP Notu
54 - 90
5
42 - 53
4
33 - 41
3
25 - 32
2
0 - 24
1

AP Physics C: Mechanics Sınavında Öğrencilerin Başarı Durumu


AP programı kapsamındaki Fizik sınavları arasında AP Physics C: Mechanics sınavı AP Physics 1’den sonra en çok tercih edilen sınavdır. Son 5 yılda tüm AP Fizik sınavlarına giren öğrencilerin %21'i AP Physics C: Mechanics sınavına girmiştir. 2021 yılında AP Physics C: Mechanics sınavına 48.803 öğrenci girmiştir.


AP Physics C: Mechanics sınavına genellikle matematik altyapısı kuvvetli ve üniversitede fiziki bilimler veya mühendislik alanlarında öğrenim görmeyi hedefleyen öğrenciler girmektedir.


AP Physics C: Mechanics sınavı öğrencilerin en başarılı oldukları AP sınavları arasındadır. 2021 yılında bir miktar düşmekle birlikte AP Physics C: Mechanics not ortalamaları genelde yüksektir. 

AP Physics C Mechanics Not Ortalamaları

AP Physics C: Mechanics Sınavına Giren Öğrencilerin Not Ortalamaları (2017-2021)


AP Physics C: Mechanics sınavlarında genellikle 5 alan öğrencilerin oranı yüksek olmaktadır. Bu oran 2021 yılında soruların niteliğine de bağlı olarak düşmüş olsa da son 5 yılda AP Physics C: Mechanics sınavlarına giren öğrencilerin %34,0’ü 5 almıştır. AP Physics C: Mechanics sınavlarında 4 alan öğrenci oranı da yüksektir. Son 5 yılda 4 alan öğrencilerin oranı yıldan yılda çok değişmemiş ve ortalama %27,2 olarak gerçekleşmiştir.

AP Physics C Mechanics Not Dağılımı

AP Physics C: Mechanics Sınavlarının Not Dağılımı (2017-2021)


AP Physics C: Mechanics Dersi/Sınavı Kimler İçin Uygundur?


AP Physics C: Mechanics dersi ve sınavı genellikle, fizik, kimya, astronomi gibi fiziki bilimler (physical sciences) veya mühendislik alanlarında eğitim görmek isteyen öğrenciler için önerilmektedir. Ayrıca, bazı üniversitelerdeki diğer bölümler de ileri matematik tabanlı (calculus based) fizik derslerinin alınmasını isteyebildiğinden bu bölümleri hedefleyen öğrenciler için de AP Physics C: Mechanics dersi/sınavı uygun olacaktır.


Ancak, AP Physics C: Mechanics dersi/sınavı için ileri matematik (calculus) konularının bilinmesi gerektiğinden öğrencilerin öncesinde veya aynı dönemde tercihen AP Calculus BC dersini almaları ve/veya sınavına hazırlanmaları uygun olacaktır.


AP Physics C: Mechanics dersini almayı/sınavına girmeyi düşünen ancak ileri matematik (calculus) konularını henüz öğrenmemiş ve/veya Fizik alanında yeterli altyapısı olmayan öğrenciler önce AP Physics 1 dersini almayı/sınavına girmeyi tercih edebilirler.


AP Physics C: Mechanics dersi AP Physics C: Electricity and Magnetism dersi ile aynı yaklaşıma sahiptir ve problemlere benzer çözüm yöntemleri uygulanmaktadır. Bu nedenle bazı öğrenciler AP Physics C: Mechanics sınavı ile beraber veya daha sonra AP Physics C: Electricity and Magnetism sınavına da girmeyi tercih etmektedirler.


AP Akademi Eğitim Danışmanlığı


AP Physics C: Mechanics sınavında başarılı olabilmek için öğrencilerin ders müfredatının yanında sınavda çıkan soru tiplerini ve deney tabanlı soruları cevaplama yöntemlerini öğrenmeleri gerekmektedir.


AP Physics C: Mechanics sınavında başarılı olmak için bu dersin özelliklerinin iyi bilinmesi, buna uygun bir çalışma programının hazırlanması ve doğru kaynaklarla sıkı bir şekilde hazırlanılması gerekmektedir. Bu hazırlık sürecinde alanında bilgili ve tecrübeli öğretmenlerden AP özel dersi alınması kritik öneme sahiptir.


AP Physics C: Mechanics sınavında başarıya ulaşmak istiyorsanız; bilgi almak, özel ders almak veya deneme dersi planlamak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.


AP Akademi, AP ders içerikleri yanında AP programı hakkında da kapsamlı bilgi ve tecrübe sahibi Boğaziçi ve Bilkent mezunu hocalarıyla online veya yüz yüze AP özel dersi ve eğitim danışmanlığı için doğru adrestir.

bottom of page