top of page

AP Physics C: Electricity and Magnetism

Advanced Placement (AP) programı kapsamında üniversitelerdeki başlangıç düzeyi fizik dersleri ile eşdeğer, birbirleriyle ilişkili ancak farklı 4 adet fizik dersi bulunmaktadır:

  • AP Physics 1

  • AP Physics 2

  • AP Physics C: Mechanics

  • AP Physics C: Electricity and Magnetism

Cebir tabanlı (algebra based) olmaları nedeniyle AP Physics 1 ve AP Physics 2 dersleri için temel ortaöğretim matematik bilgisi yeterlidir. Ancak, Physics C dersleri için ileri matematik (calculus) konularının bilinmesi gereklidir.


AP Physics C: Electricity and Magnetism dersi üniversitelerde verilen bir dönemlik başlangıç seviye ileri matematik tabanlı (calculus based) fizik derslerine eşdeğerdir.


AP Physics C: Electricity and Magnetism dersi için herhangi bir ön şart dersi yoktur. Ancak, bu dersi alacak/sınavına girecek öğrencilerin AP Calculus derslerinin ilk 6 konusunu bilmeleri gerekmektedir. Bu nedenle Calculus konularını bilmeyen öğrencilerin AP Physics C: Electricity and Magnetism dersi ile beraber ya da öncesinde AP Calculus BC  (veya AP Calculus AB) dersini de alması/sınavına hazırlanması önerilmektedir.


Ayrıca, College Board tarafından AP Physics C: Electricity and Magnetism dersini almadan önce öğrencilerin fizik biliminin temel ilkelerini kavramalarını ve laboratuvar ortamında deneyimlemelerini sağlayacak bir ders almış olmaları önerilmektedir.


AP Physics C: Electricity and Magnetism Konuları


AP Physics C: Electricity and Magnetism ders içerikleri College Board tarafından 5 ünite başlığı altında toplanmıştır. AP Physics C: Electricity and Magnetism dersinin üniteleri ve bu ünitelerin sınavda sorulan çoktan seçmeli sorular içerisindeki ağırlıkları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.


AP Physics C: Electricity and Magnetism Üniteleri ve Ünitelerin Çoktan Seçmeli Sorular İçerisindeki Ağırlığı

Physics C Electricity and Magnetism
Ünite
Konu
Ağırlık
1
Elektrostatik
%26–%34
2
İletkenler, Kondansatörler ve Dielektrikler
%14–%17
3
Elektrik Devreleri
%17–%23
4
Manyetik Alanlar
%17–%23
5
Elektromanyetizma
%14–%20

AP Physics C: Electricity and Magnetism dersinde,  AP Physics C: Mechanics dersinde olduğu gibi, uygulamalı (hands on) laboratuvar çalışmalarının ders kapsamının en az %25’ini oluşturması gerekmektedir. Bu laboratuvar çalışmalarıyla öğrencilerin deney tasarlamayı, soru sormayı, gözlem ve tahmin yapmayı, verileri analiz etmeyi ve bilimsel argüman geliştirmeyi öğrenmeleri hedeflenmektedir.


AP Physics C: Electricity and Magnetism Sınavı


AP Physics C: Electricity and Magnetism sınavı 35 adet çoktan seçmeli (Multiple Choice Question) ve 3 adet ucu açık (Free Response Question) soru bulunan 2 bölümden oluşmakta ve sınav için toplam 1,5 saat süre verilmektedir. AP Physics C: Electricity and Magnetism sınavına ilişkin detaylar aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

AP Physics C: Electricity and Magnetism Sınavına İlişkin Detaylar

Bölüm
Soru Türü
Soru Sayısı
Soru Puanı
Süre (dk)
Ağırlık
I
Çoktan Seçmeli
35
1
45
50%
II
Açık Uçlu
3
15
45
50%

AP Physics C: Electricity and Magnetism sınavının her iki bölümünde de hesap makinesi (dört işlem yapabilen, bilimsel veya grafik hesap makinesi) kullanımına izin verilmektedir. AP Fizik sınavlarında öğrencilerin cetvel kullanmaları da mümkündür. Ayrıca, sınavda öğrencilere gerekli bilgiler (table of information) ve denklemler (equations) verilmektedir.


AP Physics C: Electricity and Magnetism sınavı biçim (format) ve soru tipleri olarak AP Physics C: Mechanics sınavı ile aynıdır. AP Physics C sınavları 2007 yılına kadar tek bir sınavın her biri 1,5 saat süren 2 ayrı kısmı (Mechanics ve Electricity and Magnetism) olarak yapılmıştır. Öğrencilerin ortak yapılan sınavın her iki kısmını veya tek bir kısmını yapmaları mümkündü ve her kısım için ayrı not verilmekteydi. AP Physics C: Electricity and Magnetism ve AP Physics C: Mechanics sınavları ayrıldığında ortak sınavdaki soru türleri, sayıları ve sınav süreleri korunmuştur. Bu nedenle AP Physics C sınavları en kısa süren AP sınavlarıdır.


AP Physics C: Electricity and Magnetism sınavında birden fazla konuyu kapsayan sorular sorulabilmektedir. Ayrıca, sınavda ders içerikleri yanında öğrencilerin deney becerilerini de ölçmek üzere deney tabanlı sorular da sorulmaktadır.


Birinci bölümdeki çoktan seçmeli sorular birbirlerinden bağımsız, 5 şıklı sorulardan oluşmaktadır.


İkinci bölümdeki açık uçlu sorulardan bir tanesi deneysel bileşenler içermektedir.


AP Physics C: Electricity and Magnetism Notlarının Belirlenmesi


Çoktan seçmeli soruların bulunduğu ilk bölüm bilgisayar aracılığıyla okunmakta ve bu bölümden alınan puan doğru cevap sayısına eşit olmaktadır (yanlış cevapların herhangi bir etkisi olmamaktadır).


Açık uçlu soruların bulunduğu bölümler üniversite hocaları ve tecrübeli AP öğretmenlerinden oluşan AP sınav okuma görevlileri (AP Reader) tarafından okunmakta ve her bir soruya 15 puan üzerinden bir puan verilmektedir. Bu sorularda cevap tam doğru olmasa da kısmi puan alınması mümkündür.


Bölüm puanları belirlendikten sonra bölümlerin ağırlığını eşitlemek için ilk bölümden (çoktan seçmeli) alınan puan 1,2857 (45/35) ile çarpılmakta, ikinci bölüm (açık uçlu) puanı ile toplanmakta ve 90 puan üzerinden toplam sınav puanı elde edilmektedir.


Son olarak toplam sınav puanı 1-5 aralığındaki AP notuna dönüştürülmektedir. Bu dönüşüm için sınavların zorluk derecesine göre yıldan yıla değişebilen (ve genellikle yayınlanmayan) bir dönüşüm tablosu kullanılmaktadır. Bir fikir verebilmesi için 2012 yılında yapılan AP Physics C: Electricity and Magnetism sınavı için kullanılan dönüşüm tablosu aşağıda verilmiştir.


AP Physics C: Electricity and Magnetism Not Dönüşüm Tablosu (2012)

Toplam Sınav Puanı
AP Notu
52 - 90
5
39 - 51
4
32 - 38
3
22 - 31
2
0 - 21
1

AP Physics C: Electricity and Magnetism Sınavında Öğrencilerin Başarı Durumu


AP programı kapsamındaki Fizik sınavları arasında AP Physics C: Electricity and Magnetism sınavı AP Physics 2 sınavı ile birlikte en az tercih edilen sınavdır. Son 5 yılda tüm AP Fizik sınavlarına giren öğrencilerin sadece %9'u AP Physics C: Electricity and Magnetism sınavına girmiştir. 2021 yılında AP AP Physics C: Electricity and Magnetism sınavına 20.471 öğrenci girmiştir.


AP Physics C: Electricity and Magnetism dersi AP Physics C: Mechanics dersine göre daha soyut ve zor konular içermektedir. Bu nedenle AP Physics C: Electricity and Magnetism sınavına giren öğrenci sayısı daha az olmaktadır.


AP Physics C: Electricity and Magnetism sınavına genellikle matematik altyapısı kuvvetli ve üniversitede fiziki bilimler veya mühendislik alanlarında öğrenim görmeyi hedefleyen az sayıda öğrencinin girmesinin bir sonucu olarak öğrenciler bu sınavda genelde yüksek notlar almaktadır.

AP Physics C Electricity and Magnetism Not Ortalamaları

AP Physics C: Electricity and Magnetism Sınavına Giren Öğrencilerin Not Ortalamaları (2017-2021)


AP Physics C: Electricity and Magnetism 5 alan öğrenci oranının en yüksek olduğu dersler arasındadır. Son 5 yılda sınavda 5 alan öğrencilerin oranı %36,1 olmuştur. Son 5 yılda AP Physics C: Electricity and Magnetism notlarının dağılımı yıldan yıla çok fazla değişmemiştir.

AP Physics C Electricity and Magnetism Not Dağılımı

AP Physics C: Electricity and Magnetism Sınavlarının Not Dağılımı (2017-2021)


AP Physics C: Electricity and Magnetism Dersi/Sınavı Kimler İçin Uygundur?


AP Physics C: Electricity and Magnetism dersi ve sınavı genellikle, fizik, kimya, astronomi gibi fiziki bilimler (physical sciences) veya mühendislik alanlarında eğitim görmek isteyen öğrenciler için önerilmektedir. Ayrıca, bazı üniversitelerdeki diğer bölümler de ileri matematik tabanlı (calculus based) fizik derslerinin alınmasını isteyebildiğinden bu bölümleri hedefleyen öğrenciler için de AP Physics C: Electricity and Magnetism dersi/sınavı uygun olacaktır.


Ancak, AP Physics C: Electricity and Magnetism dersi/sınavı için ileri matematik (calculus) konularının bilinmesi gerektiğinden öğrencilerin öncesinde veya aynı dönemde tercihen AP Calculus BC dersini almaları ve/veya sınavına hazırlanmaları uygun olacaktır.


AP Physics C: Electricity and Magnetism dersini almayı/sınavına girmeyi düşünen ancak ileri matematik (calculus) konularını henüz öğrenmemiş ve/veya Fizik alanında yeterli altyapısı olmayan öğrenciler önce AP Physics 1 dersini almayı/sınavına girmeyi tercih edebilirler.


AP Physics C: Electricity and Magnetism sınavına giren öğrenciler genellikle AP Physics C: Mechanics sınavına da girmektedirler. Bu iki sınava aynı yıl girilebilmektedir ancak farklı yıllarda girilecekse genellikle önce AP Physics C: Mechanics sınavına girilmesi önerilmektedir.


AP Akademi Eğitim Danışmanlığı


AP Physics C: Electricity and Magnetism sınavında başarılı olabilmek için öğrencilerin ders müfredatının yanında sınavda çıkan soru tiplerini ve deney tabanlı soruları cevaplama yöntemlerini öğrenmeleri gerekmektedir.


AP Physics C: Electricity and Magnetism sınavında başarılı olmak için bu dersin özelliklerinin iyi bilinmesi, buna uygun bir çalışma programının hazırlanması ve doğru kaynaklarla sıkı bir şekilde hazırlanılması gerekmektedir. Bu hazırlık sürecinde alanında bilgili ve tecrübeli öğretmenlerden AP özel dersi alınması kritik öneme sahiptir.


AP Physics C: Electricity and Magnetism sınavında başarıya ulaşmak istiyorsanız; bilgi almak, özel ders almak veya deneme dersi planlamak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.


AP Akademi, AP ders içerikleri yanında AP programı hakkında da kapsamlı bilgi ve tecrübe sahibi Boğaziçi ve Bilkent mezunu hocalarıyla online veya yüz yüze AP özel dersi ve eğitim danışmanlığı için doğru adrestir.

bottom of page