top of page

AP Physics 2: Algebra Based

Advanced Placement (AP) programı kapsamında üniversitelerdeki başlangıç düzeyi fizik dersleri ile eşdeğer, birbirleriyle ilişkili ancak farklı 4 adet fizik dersi bulunmaktadır:

  • AP Physics 1

  • AP Physics 2

  • AP Physics C: Mechanics

  • AP Physics C: Electricity and Magnetism

Cebir tabanlı (algebra based) olmaları nedeniyle AP Physics 1 ve AP Physics 2 dersleri için temel ortaöğretim matematik bilgisi yeterlidir. Ancak, Physics C dersleri için ileri matematik (calculus) konularının bilinmesi gereklidir.


AP Physics 1 ve AP Physics 2 dersleri, yine cebir tabanlı AP Physics B dersinin bölünmesi ve konuların güncellenmesi sonucunda oluşturulmuş ve 2014-2015 eğitim öğretim yılından itibaren AP Physics B dersinin yerini almıştır.


AP Physics 2 dersi üniversitelerde ikinci dönem verilen başlangıç seviye cebir tabanlı (algebra based) fizik derslerine eşdeğerdir.


AP Physics 2 dersi için herhangi bir ön şart dersi yoktur. Ancak, öğrencilerin AP Physics 2 dersinde ve/veya sınavında başarılı olabilmeleri için AP Physics 1 veya benzeri bir fizik dersini almış veya bu konuları biliyor olmaları ve Pre-Calculus konularını (cebir, geometri, trigonometri, analitik geometri ve temel fonksiyonlar) öğrenmiş olmaları gerekmektedir.


AP Physics 2 Konuları


AP Physics 2 ders içerikleri College Board tarafından 7 ünite başlığı altında toplanmıştır. AP Physics 2 dersinin üniteleri ve bu ünitelerin sınavda sorulan çoktan seçmeli sorular içerisindeki ağırlıkları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.


AP Physics 2 Üniteleri ve Ünitelerin Çoktan Seçmeli Sorular İçerisindeki Ağırlığı

AP Physics 2
Ünite
Konu
Ağırlık
1
Akışkanlar
%10–%12
2
Termodinamik
%12–%18
3
Elektrik Kuvvet, Alan ve Potansiyel
%18–%22
4
Elektrik Devreleri
%10–%14
5
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüksiyon
%10–%12
6
Geometrik ve Fiziksel Optik
%12–%14
7
Kuantum, Atom ve Nükleer Fizik
%10–%12

AP Physics 2 dersinde, AP Physics 1 dersinde olduğu gibi, öğrencilerin temel fizik ilkelerini kavrayabilmesi ve uygulayabilmesini sağlamak üzere sorgulamaya dayalı araştırmalara (inquiry based investigation) odaklanan uygulamalı (hands on) laboratuvar çalışmaları ders kapsamının %25’ini oluşturmaktadır.


AP Physics 2 Sınavı


AP Physics 2 sınavı 50 adet çoktan seçmeli (Multiple Choice Question) ve 4 adet ucu açık (Free Response Question) soru bulunan 2 bölümden oluşmakta ve sınav için toplam 3 saat süre verilmektedir. AP Physics 2 sınavına ilişkin detaylar aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.


AP Physics 2 Sınavına İlişkin Detaylar

Bölüm
Soru Türü
Soru Tipi
Soru Sayısı
Soru Puanı
Süre (dk)
Ağırlık
I
Çoktan Seçmeli

Tek Doğru Cevaplı

İki Doğru Cevaplı

45

5

1

1

90
%50
II
Açık Uçlu

Deney Tasarımı

Nitel/Nicel Dönüşümü

Kısa Cevap: Paragraf Argümanı

Kısa Cevap

1

1

1

1

12

12

10

10

90
%50

AP Physics 2 sınavının her iki bölümünde de hesap makinesi (dört işlem yapabilen, bilimsel veya grafik hesap makinesi) kullanımına izin verilmektedir. AP Fizik sınavlarında öğrencilerin cetvel kullanmaları da mümkündür. Ayrıca, sınavda öğrencilere gerekli bilgiler (table of information) ve denklemler (equations) verilmektedir.


AP Physics 2 sınavı biçim (format) ve soru tipleri olarak AP Physics 1 sınavı ile aynıdır. Ancak, AP Physics 2 sınavında açık uçlu soru sayısı 1 adet daha azdır ve bu nedenle kısa cevaplı sorular 10 puan değerindedir.


AP Physics 2 dersinde sorgulamaya dayalı araştırmalara ve uygulamalı laboratuvar çalışmalarına verilen ağırlık çerçevesinde sınavda da deney tabanlı birçok soru çıkmakta, açık uçlu sorulardan bir tanesi doğrudan deney tasarımı ile ilgili olmaktadır.  Ayrıca, sınavda sorulan sorularda belirli hesaplamalar yaparak sonuca ulaşılması yeterli olmamakta, ulaşılan sonuçların veya verilen bir durumun fizik bilimine ait olgularla açıklanması da beklenmektedir.


Çoktan Seçmeli Sorular


Birinci bölümdeki çoktan seçmeli soruların 45 tanesi 4 şıklı ve tek doğru cevabı olan sorulardan oluşmaktadır. Bu sorular birbirinden bağımsız olabileceği gibi ortak bir soru köküne bağlı birbiriyle ilişkili sorular içeren soru grupları da bulunmaktadır. Birinci bölümdeki diğer 5 soruda ise verilen 4 şıktan doğru olan 2 şıkkın seçilmesi istenmektedir. İki doğru cevaplı bu sorular birbirlerinden bağımsız tekil sorulardır.


Açık Uçlu Sorular


AP Physics 2 sınavının açık uçlu sorular içeren ikinci bölümünde 2 tane uzun cevaplı 12 puanlı, 2 tane kısa cevaplı 10 puanlı olmak üzere toplam 4 soru sorulmaktadır.


Uzun cevaplı soruların bir tanesi deney tasarımı ile ilgili olurken diğeri nitel/nicel dönüşümüne ilişkin olmaktadır. Kısa cevaplı sorulardan bir tanesinde cevabın bir paragraf metni olarak yazılması (paragraph-length response) istenmektedir.


Uzun cevaplı sorular 3-5 kısımdan oluşurken kısa cevaplı sorularda 2-4 kısım bulunmaktadır. Sınavda uzun cevaplı sorular için 25 dakika, kısa cevaplı sorular için 20 dakika ayrılması önerilmektedir. Sorular sınavda herhangi bir sırayla sorulabilmektedir.


Deney Tasarımı (12 puan)


Bu soru tipi, öğrencilerin bilimsel bir araştırmayı tasarlama ve tanımlama, laboratuvarda gerçekleştirilen deneyler sonucu elde edilen verileri analiz etme ve oluşan yapıları (pattern) saptama veya olguları açıklama becerilerini ölçmektedir.


Nitel/Nicel Dönüşümü (12 puan)


Bu soru tipi, öğrencilerin verilen bir durumu fizik ilkeleri çerçevesinde nitel (sözel) veya nicel (matematiksel) olarak değerlendirebilme ve bu değerlendirmelerin birbirleriyle ilişkisini açıklayabilme becerilerini ölçmektedir.


Paragraf Argümanı Kısa Cevap Sorusu (10 puan)


Bu soru tipi, öğrencilerin bir fizik olgusu hakkında soruda verilen bilgileri kullanarak mantıklı, açıklayıcı ve bilimsel olarak tutarlı bir argüman oluşturma ve bu argümanı bir paragrafta ifade edebilme becerilerini ölçmektedir. Bu tip sorularda öğrencilerin fizikle ilgili olguları tutarlı bir mantık örgüsü içerisinde kısa ve öz bir şekilde yazılı olarak anlatabilmeleri gerekmektedir.

Kısa Cevaplı Soru (10 puan)


Kısa cevaplı soruda, diğer soru türlerinde yer almayan beceriler ve öğrenme hedefleri ölçülmektedir.


AP Physics 2 Notlarının Belirlenmesi


Çoktan seçmeli soruların bulunduğu ilk bölüm bilgisayar aracılığıyla okunmakta ve bu bölümden alınan puan doğru cevap sayısına eşit olmaktadır (yanlış cevapların herhangi bir etkisi olmamaktadır). İki doğru cevaplı sorularda puan alabilmek için iki doğru şıkkın da işaretlenmesi gerekmektedir.


Açık uçlu soruların bulunduğu bölümler üniversite hocaları ve tecrübeli AP öğretmenlerinden oluşan AP sınav okuma görevlileri (AP Reader) tarafından okunmakta ve her bir soruya yukarıdaki tabloda belirtilen puanlar üzerinden bir puan verilmektedir. Bu sorularda cevap tam doğru olmasa da kısmi puan alınması mümkündür.


Bölüm puanları belirlendikten sonra bölümlerin ağırlığını eşitlemek için ikinci bölüm (açık uçlu) puanı 1,1364 (50/44) ile çarpılmakta, ilk bölümden (çoktan seçmeli) alınan puan ile toplanmakta ve 100 puan üzerinden toplam sınav puanı elde edilmektedir.


Son olarak toplam sınav puanı 1-5 aralığındaki AP notuna dönüştürülmektedir. Bu dönüşüm için sınavların zorluk derecesine göre yıldan yıla değişebilen (ve genellikle yayınlanmayan) bir dönüşüm tablosu kullanılmaktadır. Bir fikir verebilmesi için 2015 yılında yapılan ilk AP Physics 2 sınavı için kullanılan dönüşüm tablosu aşağıda verilmiştir.


AP Physics 2 Not Dönüşüm Tablosu (2015)

Toplam Sınav Puanı
AP Notu
73 - 100
5
61 - 72
4
42 - 60
3
23 - 41
2
0 - 22
1

AP Physics 2 Sınavında Öğrencilerin Başarı Durumu


AP programı kapsamındaki Fizik sınavları arasında AP Physics 2 sınavı AP Physics C: Electricity and Magnetism sınavı ile birlikte en az tercih edilen sınavdır. Son 5 yılda tüm AP Fizik sınavlarına giren öğrencilerin sadece %9'u AP Physics 2 sınavına girmiştir. 2021 yılında AP Physics 2 sınavına 18.736 öğrenci girmiştir.


AP Physics 2 dersi AP Physics 1 dersine göre kavranması ve öğrenmesi daha zor konular içermektedir. Bu nedenle AP Physics 2 sınavına genellikle AP Physics 1 dersini almış/sınavına girmiş ve kariyer hedefleri çerçevesinde AP Physics 2 dersini seçmiş öğrenciler girmektedir.


AP Physics 2 sınavına daha az sayıda, daha hedef odaklı ve fizik temeli oluşmuş öğrencilerin girmesi nedeniyle AP Physics 2 sınavında başarı AP Physics 1 sınavına göre oldukça yüksektir. Bununla birlikte AP Physics 2 not ortalamaları çok yüksek değildir.

AP Physics 2 Not Ortalamaları

AP Physics 2 Sınavına Giren Öğrencilerin Not Ortalamaları (2017-2021)


AP Physics 2 sınavlarında, AP Physics 1 sınavlarının aksine, 1 alan öğrenci alan oranı düşük olmaktadır. Öte yandan, AP Physics 1 sınavlarına göre yüksek olmakla birlikte, 5 alanların oranı çok yüksek değildir. AP Physics 2 sınavlarında en çok 2 ve 3 notları alınmaktadır.

AP Physics 2 Not Dağılımı

AP Physics 2 Sınavlarının Not Dağılımı (2017-2021)


AP Physics 2 sınavında not ortalamalarının yüksek olmaması ve 4-5 alanların oranının düşük olması konuların zorluğundan ziyade sınavda özgün soru tiplerinin sorulması, deney tabanlı soruların bulunması ve öğrencilerin bunlara yönelik olarak yeterince hazırlanmamasından kaynaklanmaktadır.


AP Physics 2 Dersi/Sınavı Kimler İçin Uygundur?


AP Physics 2 dersi ve sınavı genellikle, AP Physics 2 dersini almış/sınavına girmiş ve tıp, yaşam bilimleri (biyoloji, genetik, eczacılık vb.) ve uygulamalı bilimler bölümlerinde okumak isteyen öğrenciler ile fizik, kimya, astronomi gibi fiziki bilimler (physical sciences) veya mühendislik alanlarında kariyer yapmak isteyen ancak ileri matematik (calculus) konularını henüz öğrenmemiş ya da bu konulara yeterince hâkim olmayan öğrenciler için önerilmektedir.


Ancak, bazı üniversitelerde bu bölümler için ileri matematik tabanlı (calculus based) fizik derslerinin alınması istenebilmektedirler.


AP Akademi Eğitim Danışmanlığı


AP Physics 2 sınavında başarılı olabilmek için öğrencilerin ders müfredatının yanında sınavda çıkan soru tiplerini, sorgulamaya dayalı ve deney tabanlı soruları cevaplama yöntemlerini ve fizik bilimine ait olguları hesaplamalar yanında sözel olarak da ifade edebilmeyi/açıklayabilmeyi öğrenmeleri gerekmektedir.


AP Physics 2 sınavında başarılı olmak için bu dersin özelliklerinin iyi bilinmesi, buna uygun bir çalışma programının hazırlanması ve doğru kaynaklarla sıkı bir şekilde hazırlanılması gerekmektedir. Bu hazırlık sürecinde alanında bilgili ve tecrübeli öğretmenlerden AP özel dersi alınması kritik öneme sahiptir.


AP Physics 2 sınavında başarıya ulaşmak istiyorsanız; bilgi almak, özel ders almak veya deneme dersi planlamak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.


AP Akademi, AP ders içerikleri yanında AP programı hakkında da kapsamlı bilgi ve tecrübe sahibi Boğaziçi ve Bilkent mezunu hocalarıyla online veya yüz yüze AP özel dersi ve eğitim danışmanlığı için doğru adrestir.

bottom of page