top of page

AP Physics 1: Algebra Based

Advanced Placement (AP) programı kapsamında üniversitelerdeki başlangıç düzeyi fizik dersleri ile eşdeğer, birbirleriyle ilişkili ancak farklı 4 adet fizik dersi bulunmaktadır:

  • AP Physics 1

  • AP Physics 2

  • AP Physics C: Mechanics

  • AP Physics C: Electricity and Magnetism

Cebir tabanlı (algebra based) olmaları nedeniyle AP Physics 1 ve AP Physics 2 dersleri için temel ortaöğretim matematik bilgisi yeterlidir. Ancak, Physics C dersleri için ileri matematik (calculus) konularının bilinmesi gereklidir.


AP Physics 1 ve AP Physics 2 dersleri, yine cebir tabanlı AP Physics B dersinin bölünmesi ve konuların güncellenmesi sonucunda oluşturulmuş ve 2014-2015 eğitim öğretim yılından itibaren AP Physics B dersinin yerini almıştır.


AP Physics 1 dersi üniversitelerde ilk dönem verilen başlangıç seviye cebir tabanlı (algebra based) fizik derslerine eşdeğerdir.


AP Physics 1 dersi için herhangi bir ön şart dersi yoktur. Öğrencilerin AP Physics 1 dersini almak veya sınavına hazırlanmak için öncesinde herhangi bir fizik dersi almaları veya fizik alanında bilgi sahibi olmaları da şart değildir. Bununla birlikte cebir, geometri ve temel trigonometrik fonksiyonlar konularının bilinmesi gerekmektedir.


AP Physics 1 Konuları


AP Physics 1 ders içerikleri College Board tarafından 7 ünite başlığı altında toplanmıştır. AP Physics 1 dersinin üniteleri ve bu ünitelerin sınavda sorulan çoktan seçmeli sorular içerisindeki ağırlıkları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

AP Physics 1 Üniteleri ve Ünitelerin Çoktan Seçmeli Sorular İçerisindeki Ağırlığı

AP Physics 1
Ünite
Konu
Ağırlık
1
Kinematik
 %12–%18
2
Dinamik
 %16–%20
3
Dairesel Hareket ve Yerçekimi
%6–%8
4
Enerji
%20–%28
5
Momentum
%12–%18
6
Basit Harmonik Hareket
%4–%6
7
Moment ve Dönme Hareketi
%12–%18

AP Physics 1 dersi başlangıçta 10 üniteden oluşmaktaydı, ancak 2021 AP sınavları öncesinde 8, 9 ve 10. üniteler, bu ünitelerin konuları AP Physics 2 dersinde işlendiği gerekçesiyle, AP Physics 1 ders müfredatından çıkarılmıştır.


AP Physics 1 dersinde öğrencilerin temel fizik ilkelerini kavrayabilmesi ve uygulayabilmesini sağlamak üzere sorgulamaya dayalı araştırmalara (inquiry based investigation) odaklanan uygulamalı (hands on) laboratuvar çalışmaları ders kapsamının %25’ini oluşturmaktadır.


AP Physics 1 Sınavı

AP Physics 1 sınavı 50 adet çoktan seçmeli (Multiple Choice Question) ve 5 adet ucu açık (Free Response Question) soru bulunan 2 bölümden oluşmakta ve sınav için toplam 3 saat süre verilmektedir. AP Physics 1 sınavına ilişkin detaylar aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.


AP Physics 1 Sınavına İlişkin Detaylar

Bölüm
Soru Türü
Soru Tipi
Soru Sayısı
Soru Puanı
Süre (dk)
Ağırlık
I
Çoktan Seçmeli

Tek Doğru Cevaplı

İki Doğru Cevaplı

45

5

1

1

90
%50
II
Açık Uçlu

Deney Tasarımı

Nitel/Nicel Dönüşümü

Kısa Cevap: Paragraf Argümanı

Kısa Cevap

1

1

1

2

12

12

7

7

90
%50

AP Physics 1 sınavının her iki bölümünde de hesap makinesi (dört işlem yapabilen, bilimsel veya grafik hesap makinesi) kullanımına izin verilmektedir. AP Fizik sınavlarında öğrencilerin cetvel kullanmaları da mümkündür. Ayrıca, sınavda öğrencilere gerekli bilgiler (table of information) ve denklemler (equations) verilmektedir.


Ders kapsamında sorgulamaya dayalı araştırmalara ve uygulamalı laboratuvar çalışmalarına verilen ağırlığa paralel şekilde AP Physics 1 sınavında da deney tabanlı birçok soru çıkmakta, açık uçlu sorulardan bir tanesi doğrudan deney tasarımı ile ilgili olmaktadır. Ayrıca, sınavda sorulan sorular belirli hesaplamalar yapılarak bir sonuca ulaşılmasından ziyade ulaşılan sonucun veya verilen bir durumun fizik bilimine ait olgularla açıklanmasına yönelik olmaktadır.


Çoktan Seçmeli Sorular

Birinci bölümdeki çoktan seçmeli soruların 45 tanesi 4 şıklı ve tek doğru cevabı olan sorulardan oluşmaktadır. Bu sorular birbirinden bağımsız olabileceği gibi ortak bir soru köküne bağlı birbiriyle ilişkili sorular içeren soru grupları da bulunmaktadır. Birinci bölümdeki diğer 5 soruda ise verilen 4 şıktan doğru olan 2 şıkkın seçilmesi istenmektedir. İki doğru cevaplı bu sorular birbirlerinden bağımsız tekil sorulardır.


Açık Uçlu Sorular


AP Physics 1 sınavının açık uçlu sorular içeren ikinci bölümünde 2 tane uzun cevaplı 12 puanlı, 3 tane kısa cevaplı 7 puanlı olmak üzere toplam 5 soru sorulmaktadır.


Uzun cevaplı soruların bir tanesi deney tasarımı ile ilgili olurken diğeri nitel/nicel dönüşümüne ilişkin olmaktadır. Kısa cevaplı sorulardan bir tanesinde cevabın bir paragraf metni olarak yazılması (paragraph-length response) istenmektedir.


Uzun cevaplı sorular 3-5 kısımdan oluşurken kısa cevaplı sorularda 1-3 kısım bulunmaktadır. Sınavda uzun cevaplı sorular için 25 dakika, kısa cevaplı sorular için 13 dakika ayrılması önerilmektedir. Sorular sınavda herhangi bir sırayla sorulabilmektedir.


Deney Tasarımı (12 puan)


Bu soru tipi, öğrencilerin bilimsel bir araştırmayı tasarlama ve tanımlama, laboratuvarda gerçekleştirilen deneyler sonucu elde edilen verileri analiz etme ve oluşan yapıları (pattern) saptama veya olguları açıklama becerilerini ölçmektedir.


Nitel/Nicel Dönüşümü (12 puan)


Bu soru tipi, öğrencilerin verilen bir durumu fizik ilkeleri çerçevesinde nitel (sözel) veya nicel (matematiksel) olarak değerlendirebilme ve bu değerlendirmelerin birbirleriyle ilişkisini açıklayabilme becerilerini ölçmektedir.


Paragraf Argümanı Kısa Cevap Sorusu (7 puan)


Bu soru tipi, öğrencilerin bir fizik olgusu hakkında soruda verilen bilgileri kullanarak mantıklı, açıklayıcı ve bilimsel olarak tutarlı bir argüman oluşturma ve bu argümanı bir paragrafta ifade edebilme becerilerini ölçmektedir. Bu tip sorularda öğrencilerin fizikle ilgili olguları tutarlı bir mantık örgüsü içerisinde kısa ve öz bir şekilde yazılı olarak anlatabilmeleri gerekmektedir.


Kısa Cevaplı Sorular (7 puan)


İki kısa cevaplı soruda, diğer soru türlerinde yer almayan beceriler ve öğrenme hedefleri ölçülmektedir.


AP Physics 1 Notlarının Belirlenmesi


Çoktan seçmeli soruların bulunduğu ilk bölüm bilgisayar aracılığıyla okunmakta ve bu bölümden alınan puan doğru cevap sayısına eşit olmaktadır (yanlış cevapların herhangi bir etkisi olmamaktadır). İki doğru cevaplı sorularda puan alabilmek için iki doğru şıkkın da işaretlenmesi gerekmektedir.


Açık uçlu soruların bulunduğu bölümler üniversite hocaları ve tecrübeli AP öğretmenlerinden oluşan AP sınav okuma görevlileri (AP Reader) tarafından okunmakta ve her bir soruya yukarıdaki tabloda belirtilen puanlar üzerinden bir puan verilmektedir. Bu sorularda cevap tam doğru olmasa da kısmi puan alınması mümkündür.


Bölüm puanları belirlendikten sonra bölümlerin ağırlığını eşitlemek için ikinci bölüm (açık uçlu) puanı 1,1111 (50/45) ile çarpılmakta, ilk bölümden (çoktan seçmeli) alınan puan ile toplanmakta ve 100 puan üzerinden toplam sınav puanı elde edilmektedir.


Son olarak toplam sınav puanı 1-5 aralığındaki AP notuna dönüştürülmektedir. Bu dönüşüm için sınavların zorluk derecesine göre yıldan yıla değişebilen (ve genellikle yayınlanmayan) bir dönüşüm tablosu kullanılmaktadır. Bir fikir verebilmesi için 2015 yılında yapılan ilk AP Physics 1 sınavı için kullanılan dönüşüm tablosu aşağıda verilmiştir.


AP Physics 1 Not Dönüşüm Tablosu (2015)

Toplam Sınav Puanı
AP Notu
71 - 100
5
55 - 70
4
41 - 54
3
26 - 40
2
0 - 25
1

AP Physics 1 Sınavında Öğrencilerin Başarı Durumu


AP programı kapsamındaki Fizik sınavları arasında en fazla AP Physics 1 sınavı tercih edilmektedir. Son 5 yılda tüm AP Fizik sınavlarına giren öğrencilerin %61'i AP Physics 1 sınavına girmiştir. 2021 yılında AP Physics 1 sınavına 137.229 öğrenci girmiştir.


AP Physics 1 sınavına giren öğrenci sayısının fazla olmasının en önemli sebebi AP Physics 1’in AP programındaki en temel fizik dersi olması ve bu dersi geniş bir yelpazeden çok sayıda öğrencinin almasıdır.


Ancak, AP Physics 1 sınavları öğrencilerin en fazla zorlandıkları ve AP not ortalamasının en düşük olduğu AP sınavıdır.

AP Physics 1 Not Ortalamaları

AP Physics 1 Sınavına Giren Öğrencilerin Not Ortalamaları (2017-2021)

AP Physics 1 sınavları 5 alan öğrencilerin oranının en az olduğu ve 1 alan öğrencilerin oranının da en fazla olduğu sınavlar arasındadır. Son 5 yılda AP Physics 1 sınavına giren öğrencilerin %27,8’i 1 alırken ancak %6,6’sı 5 alabilmiştir.

AP Physics 1 Not Dağılımı

AP Physics 1 Sınavlarının Not Dağılımı (2017-2021)


AP Physics 1 sınavında başarının bu kadar düşük olması konuların zorluğundan ziyade sınavda özgün soru tiplerinin sorulması, deney tabanlı soruların bulunması ve öğrencilerin bunlara yönelik olarak yeterince hazırlanmamasından kaynaklanmaktadır.


AP Physics 1 Dersi/Sınavı Kimler İçin Uygundur?


AP Physics 1 dersi ve sınavı genellikle tıp, yaşam bilimleri (biyoloji, genetik, eczacılık vb.) ve uygulamalı bilimler bölümlerinde okumak isteyen öğrenciler ile fen bilimleri alanı dışında ancak fizik dersinin okutulduğu bölümleri düşünen öğrenciler için önerilmektedir. Bununla birlikte bazı üniversitelerdeki bölümler ileri matematik tabanlı (calculus based) fizik derslerinin alınmasını isteyebilmektedirler. Ayrıca, okumak istedikleri bölüme henüz karar vermemiş ancak fizik dersine ilgi duyan öğrencilerin AP Physics 1 dersini almaları kariyer tercihlerinin netleşmesine katkı sağlayacaktır.


AP Physics C derslerini almayı/sınavına girmeyi düşünen ancak bu dersleri almak için gerekli olan Calculus konularını henüz öğrenmemiş ve/veya Fizik alanında yeterli altyapısı olmayan öğrenciler için de başlangıç dersi/sınavı olarak AP Physics 1 uygun olacaktır.

AP Akademi Eğitim Danışmanlığı


AP Physics 1 sınavında başarılı olabilmek için öğrencilerin ders müfredatının yanında sınavda çıkan soru tiplerini, sorgulamaya dayalı ve deney tabanlı soruları cevaplama yöntemlerini ve fizik bilimine ait olguları hesaplamalar yanında sözel olarak da ifade edebilmeyi/açıklayabilmeyi öğrenmeleri gerekmektedir.


AP Physics 1 sınavında başarılı olmak için bu dersin özelliklerinin iyi bilinmesi, buna uygun bir çalışma programının hazırlanması ve doğru kaynaklarla sıkı bir şekilde hazırlanılması gerekmektedir. Bu hazırlık sürecinde alanında bilgili ve tecrübeli öğretmenlerden AP özel dersi alınması kritik öneme sahiptir.


AP Physics 1 sınavında başarıya ulaşmak istiyorsanız; bilgi almak, özel ders almak veya deneme dersi planlamak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 


AP Akademi, AP ders içerikleri yanında AP programı hakkında da kapsamlı bilgi ve tecrübe sahibi Boğaziçi ve Bilkent mezunu hocalarıyla online veya yüz yüze AP özel dersi ve eğitim danışmanlığı için doğru adrestir.

bottom of page