top of page

AP Computer Science A

AP Computer Science A (AP Bilgisayar Bilimi A) dersi öğrencilere nesne tabanlı (object oriented) programlama yaklaşımı ile Java programlama dilinin öğretildiği bilgisayar bilimlerine giriş dersidir. Bu ders üniversitelerde ilk dönem okutulan programlamaya giriş dersleri ile eşdeğerdir.


AP Computer Science A dersini alabilmek için herhangi bir ön şart dersi olmadığı gibi bilgisayar bilimleri alanında bilgi veya tecrübe sahibi olunması da gerekli değildir. Öte yandan, bu dersi alacak öğrencilerin iyi bir matematik altyapısına sahip olmaları önerilmektedir.

AP Computer Science A Konuları

AP Computer Science A ders içerikleri, üniversitelerde okutulan benzer dersler esas alınarak, College Board tarafından 10 ünite başlığı altında toplanmıştır. Bu ünitelerin konuları ve sınavda sorulan çoktan seçmeli sorular içerisindeki ağırlıkları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

AP Computer Science A Üniteleri

Ünite
Konu
Ağırlık
1
Temel Veri Tipleri (PrimitiveTypes)
%2,5-%5
2
Sınıfların Yazılması (Writing Classes)
%5-%7,5
3
Mantıksal İfadeler ve Şarta Bağlı Komutlar (Boolean Expressions and if Statements)
%15-%17,5
4
Döngüler (Iterations)
%17,5-%22,5
5
Nesnelerin Kullanımı (Using Objects)
%5-%7,5
6
Tek Boyutlu Diziler (Array)
%10-%15
7
Dizi Listeleri (ArrayList)
%2,5-%7,5
8
İki Boyutlu Diziler (2D Array)
%7,5-%10
9
Kalıtım (Inheritance)
%5-%10
10
Özyineleme (Recursion)
%5-%7,5

Programlama Dili


AP Computer Science A Java programlama dilini esas alan bir derstir.  Ancak, ders için öngörülen sürede Java programlama dilinin tüm özelliklerinin gösterilmesi mümkün olmadığından, bu ders kapsamında sadece belirlenmiş konular (Java subset) işlenmekte ve sınavda da sorular bu çerçevede çıkmaktadır.


Laboratuvar Çalışmaları


AP Computer Science A dersinde öğrencilerin Java proglamlama dilini kullanarak problemler için çözümler tasarlamayı, çözümü uygulamak için gerekli kodu yazmayı, yazılan kodları test etmeyii, hataları düzeltmeyi ve farklı çözümleri karşılaştırabilmeyi öğrenmeleri beklenmektedir. Bu nedenle en az 20 saat uygulamalı laboratuvar çalışması yapılması gerekmektedir.


Bu laboratuvar çalışmalarında kullanılabilecek, College Board tarafından ders kapsamıyla uyumlu olarak hazırlanmış laboraturar aktivitileri bulunmaktadır. Ancak, College Board tarafından hazırlanan laboratuvar aktivitelerinin yapılması zorunlu değildir ve sınavda doğrudan bu laboratuvar aktiviteleri ile ilgili sorular çıkmamaktadır.

AP Computer Science A Sınavı


AP Computer Science A  sınavı 40 adet çoktan seçmeli (Multiple Choice Question) ve 4 adet ucu açık (Free Response Question) soru bulunan 2 bölümden oluşmakta ve sınav için toplam 3 saat süre verilmektedir. AP Computer Science A  sınavına ilişkin detaylar aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.


AP Computer Science A Sınavı

Bölüm
Soru Tipi
Soru Sayısı
Puan
Süre
Ağırlık
I
Çoktan Seçmeli
40
1
90
%50
II
Açık Uçlu
4
9
90
%50

Çoktan seçmeli soruların çoğu birbirinden bağımsız sorulardan oluşmaktadır. Ancak birbiriyle bağlantılı 2-3 sorunun yer aldığı bir veya iki soru grubu da bulunmaktadır.

Açık uçlu soru bölümünde konuları belirlenmiş 4 adet soru sorulmaktadır:

  • Birinci soru (Methods and Control Structures) metotlar ve kontrol yapıları (koşula bağlı ve dögüsel ifadeler) ile ilgili olmaktadır. 

  • İkinci soru (Class design) bir Java sınıfı ile bu sınıfta yer alan metotların tasarımı ile ilgili olmaktadır. 

  • Üçüncü soru (Array/ArrayList) dizi ve dizi listelerinin elemanlarının oluşturulması, işlenmesi ve değiştirilmesi ile ilgili olmaktadır. 

  • Dördüncü soru (2D Array) 2 boyutlu dizilerin elemanlarının oluşturulması, işlenmesi ve değiştirilmesi ile ilgili olmaktadır.

 

Ders kapsamında bilinmesi gereken Java metotları ile ilgili bilgiler sınavın her iki bölümünde de  öğrencilere verilmektedir (Java Quick Reference).

AP Computer Science A Notlarının Belirlenmesi


Çoktan seçmeli soruların bulunduğu ilk bölüm bilgisayar aracılığıyla okunmakta ve bu bölümden alınan puan doğru cevap sayısına eşit olmakta, yanlış cevapların alınan puana herhangi bir etkisi olmamaktadır. 


Açık uçlu soruların bulunduğu bölümler üniversite hocaları ve tecrübeli AP öğretmenlerinden oluşan AP sınav okuma görevlileri (AP Reader) tarafından okunmakta ve her bir soruya 9 puan üzerinden bir puan verilmektedir. Bu sorularda cevap tam doğru olmasa da kısmi puan alınması mümkündür.


Bölüm puanları belirlendikten sonra bölümlerin ağırlığını eşitlemek için ilk bölümden (çoktan seçmeli) alınan puan ile ikinci bölümden (açık uçlu) alınan puanın 1,1111 ile çarpımı toplanmakta ve 80 puan üzerinden toplam sınav puanı elde edilmektedir.


Son olarak toplam sınav puanı 1-5 aralığındaki AP notuna dönüştürülmektedir. Bu dönüşüm için sınavların zorluk derecesine göre yıldan yıla değişebilen (ve genellikle yayınlanmayan) bir dönüşüm tablosu kullanılmaktadır. Bir fikir verebilmesi için College Board tarafından 2011 yılından sonraki sınavlarda esas alınmak üzere yayınlanan dönüşüm tablosu aşağıda verilmiştir. 


AP Computer Science A  Not Dönüşüm Tablosu (2011)

Toplam Sınav Puanı
AP Notu
62 – 80
5
47 – 61
4
37 – 46
3
29 – 36
2
0 – 28
1

AP Computer Science A Sınavında Öğrencilerin Başarı Durumu


Sınava Katılım


Son yıllarda pandemi nedeniyle bir çok AP dersinin sınavına giren öğrenci sayılarında azalma görülmüş olsa da AP Computer Science A sınavına giren öğrenci sayısı istikrarlı bir şekilde artmaktadır. Son 5 yılda AP Computer Science A sınavına giren öğrenci sayısı % 25 artarak 2021 yılında 74.676’ya ulaşmıştır.

AP Computer Science A | Sınava Giren Öğrenci Sayıları

AP Computer Science A Sınavına Giren Öğrenci Sayıları (2017-2021)


Sınav Sonuçları

Son 5 yılda AP Computer Science A sınavına giren öğrencilerin not ortalaması 3,20 civarında gerçekleşmiş ve yıldan yıla çok fazla değişiklik göstermemiştir.

AP Computer Science A | Sınav Not Ortalamaları

AP Computer Science A Sınavına Giren Öğrencilerin Not Ortalamaları (2017-2021)


Son 5 yılın notlarına göre AP Computer Science A sınavlarında öğrencilerin yaklaşık %25’i 5, %10’u 2 almaktadır. Diğer notları alanların oranı ise %20 civarında olmaktadır.

AP Computer Science A | Sınavların Not Dağılımı

AP Computer Science A Sınavlarının Not Dağılımı (2017-2021)


AP Computer Science A Dersi/Sınavı Kimler İçin Uygundur?


AP Computer Science A dersi üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinde verilen başlangıç seviye derslerle eşdeğerdir. Dolayısıyla, bilgisayar bilimleri alanında yükseköğrenim almayı hedefleyen öğrenciler için öncelikli olarak tercih edilmesi gereken bir derstir. Bunun yanında teknoloji ile yakından ilişkili diğer alanlar için de uygun bir derstir.


AP Akademi Eğitim Danışmanlığı


AP Computer Science A sınavında başarılı olmak için nesne tabanlı programlama mantığının ve Java programlama dilinin öğrenilmesi ve bu bilgileri farklı problemlerde uygulyabilme becerisininin kazanılması gerekmektedir. Bu hazırlık sürecinde alanında bilgili ve tecrübeli öğretmenlerden AP özel dersi alınması kritik öneme sahiptir.


AP Computer Science A sınavında başarıya ulaşmak istiyorsanız; bilgi almak, özel ders almak veya deneme dersi planlamak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.


AP Akademi, AP ders içerikleri yanında AP programı hakkında da kapsamlı bilgi ve tecrübe sahibi Boğaziçi ve Bilkent mezunu hocalarıyla online veya yüz yüze AP özel dersi ve eğitim danışmanlığı için doğru adrestir.

bottom of page